Vladimir Mykytka et Marcin Sieniawski © Photo Sylviane Falcinelli